Close

(0)

International / Setka Cup
Time Match 1 2 Home Away T + -
Krasutskyi, Adam : Havryliuk, Bohdan 1.90 1.65
Lavrinenko, Pavel : Muliukin, Yevhen 2.00 1.60
Vietrov, Vitalii : Ishchuk, Vadim 1.50 2.25
Ishchuk, Vadim : Droshchynskyi, Andr. 1.60 2.00
Lavrinenko, Pavel : Vietrov, Vitalii 1.55 2.15
Storchak, Sergey : Ishchuk, Vadim 1.80 1.80
Vietrov, Vitalii : Muliukin, Yevhen 1.80 1.80
Lavrinenko, Pavel : Droshchynskyi, Andr. 1.80 1.80
Storchak, Sergey : Vietrov, Vitalii 2.15 1.55
Lavrinenko, Pavel : Ishchuk, Vadim 1.65 1.90
Storchak, Sergey : Lavrinenko, Pavel 1.80 1.80
Vietrov, Vitalii : Droshchynskyi, Andr. 1.60 2.00
Ishchuk, Vadim : Muliukin, Yevhen 1.65 1.90
Ratushniak, Vladisl. : Mosyuk, Mikhail 2.15 1.55
Stroilov, Andrii : Obukhov, Vitalii 1.65 1.90
Lyushnya, Aleksandr : Balakirev, Maxim 1.17 3.80
Samokysh, Kirill : Ivashkin, Aleksande. 1.50 2.25
Khomutovsky, Julius : Hryshyn, Oleksandr 1.55 2.15
Marchuk, Maksym : Shukin, Dmitriy 1.65 1.90
Podolian, Andrii : Obukhov, Vitalii 1.80 1.80
Tridukh, Igor : Paniotov, Aleksandr 1.24 3.15
Samokysh, Kirill : Mosyuk, Mikhail 2.75 1.30
Sachuk, Sviatoslav : Tkachenko, Artem 1.90 1.65
Lyushnya, Aleksandr : Shukin, Dmitriy 1.80 1.80
Ratushniak, Vladisl. : Ivashkin, Aleksande. 1.65 1.90
Stroilov, Andrii : Khomutovsky, Julius 2.60 1.35
Avgustov, Aleksey : Udovenko, Ivan 1.55 2.10
Paniotov, Aleksandr : Balakirev, Maxim 1.60 2.00
Podolian, Andrii : Hryshyn, Oleksandr 1.55 2.15
Hasan, Yevhen : Burdelnyy, Sergey 2.00 1.60
Marchuk, Maksym : Tridukh, Igor 1.80 1.80
Samokysh, Kirill : Ratushniak, Vladisl. 2.60 1.35
Khomutovsky, Julius : Obukhov, Vitalii 1.80 1.80
Sachuk, Sviatoslav : Udovenko, Ivan 1.60 2.00
Lyushnya, Aleksandr : Paniotov, Aleksandr 1.65 1.90
Mosyuk, Mikhail : Ivashkin, Aleksande. 2.10 1.55
Burdelnyy, Sergey : Tkachenko, Artem 2.10 1.55
Tridukh, Igor : Shukin, Dmitriy 1.80 1.80
Podolian, Andrii : Khomutovsky, Julius 1.60 2.00
Avgustov, Aleksey : Hasan, Yevhen 1.55 2.15
Marchuk, Maksym : Balakirev, Maxim 2.95 1.28
Stroilov, Andrii : Hryshyn, Oleksandr 2.15 1.55
Sachuk, Sviatoslav : Burdelnyy, Sergey 1.80 1.80
Lyushnya, Aleksandr : Tridukh, Igor 1.55 2.15
Hasan, Yevhen : Udovenko, Ivan 2.25 1.50
Marchuk, Maksym : Paniotov, Aleksandr 4.40 1.12
Podolian, Andrii : Stroilov, Andrii 2.10 1.55
Avgustov, Aleksey : Tkachenko, Artem 1.80 1.80
Shukin, Dmitriy : Balakirev, Maxim 1.80 1.80
Sachuk, Sviatoslav : Hasan, Yevhen 1.45 2.35
Hryshyn, Oleksandr : Obukhov, Vitalii 2.15 1.55
Avgustov, Aleksey : Burdelnyy, Sergey 1.45 2.35
Tridukh, Igor : Balakirev, Maxim 2.15 1.55
Udovenko, Ivan : Tkachenko, Artem 2.15 1.55
Paniotov, Aleksandr : Shukin, Dmitriy 1.65 1.90
Sachuk, Sviatoslav : Avgustov, Aleksey 2.10 1.55
Hasan, Yevhen : Tkachenko, Artem 2.10 1.55
Burdelnyy, Sergey : Udovenko, Ivan 2.60 1.35